Klauzula

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PonaCare Sp.zoo Sp.k. Z siedzibą w Warszawie 00-580, Al.Jana Chrystiana Szucha 13/15/6, wpisaną do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000658929, NIP: 7010645274, REGON: 365799026.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, w celu realizacji procesów rekrutacyjnych-aktualnych lub przyszłych w zależności od zgody, którą Pani/Pan wyrazi.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji pozostaną w bazie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  • Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane również w tym celu.
  • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub na cele marketingowe będą one przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez PonaCare Sp. Zoo Sp.k.z siedzibą w Warszawie 00-580, Al.Jana Chrystiana Szucha 13/15/6, a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. W zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych) – obecna rekrutacja, przyszłe rekrutacje lub marketing usług.
  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIOGO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub powszechnie obowiązujących przepisów.
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych kwalifilacji do proponowanej Pani/Panu oferty pracy oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być również powierzone do przetwarzania podmiotom powiązanym ze spółką PonaCare Sp.zoo Sp.k. z siedzibą w Warszawie 00-580 Warszawa, Al.Jana Chrystiana Szucha 13/15/6 lub podmiotom, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia, o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania procesu rekrutacji (np klientom poszukującym opiekuna lub naszym partnerom, którzy współpracują ze spółką PonaCare Sp.zoo Sp.k. z siedzibą w Warszawie 00-580 Warszawa, Al.Jana Chrystiana Szucha 13/15/6 przy obsłudze klientów mających zapotrzebowanie na usługi opieki).